Παρακαλώ διαβάστε το κατωτέρω ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, και πρoς συνέχιση της επικοινωνίας μας, παρακαλώ συμπληρώστε με τα στοιχεία σας το αντίστοιχο πεδίο επιλογής σας και γνωστοποιήστε μας την επιλογή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  –  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

H Εταιρεία «ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο EUROLINE CONSULTING, διοργανώτρια της κλαδικής έκθεσης BRIDELINE (Greek expo haute couture, Greek christening  και abalaz), με έδρα στο Μαρούσι, Πεντέλης 4 και με ΑΦΜ 997788280, επιθυμεί να σας ενημερώνει με την παρούσα ότι θα εξακολουθεί να αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση Α.Φ.Μ., επαγγελματική δραστηριότητα, ιστοσελίδα, φωτογραφικό υλικό), τα οποία έχει αποκτήσει  λόγω υφιστάμενης ή προηγούμενης συνεργασίας μας, με την ιδιότητα σας ως επισκέπτης, εκθέτης – πελάτης, συνεργάτης, προμηθευτής. Η παραπάνω επεξεργασία των ως άνω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται από την εταιρεία μας μόνο προς τον σκοπό σύναψης συμβάσεως-εντολών, επικοινωνίας μας, αποστολής εκατέρωθεν ενημερωτικού και προωθητικού υλικού (λίστα εκθετών, πρόσκληση, αφίσα και κάρτα επισκέπτη ή εκθέτη) των υπηρεσιών της και δεν αφορά άλλο σκοπό επεξεργασίας, παρά μόνο την εύρυθμη συνέχιση της συνεργασίας μας, με την ιδιότητά σας ως επισκέπτης, εκθέτης – πελάτης, συνεργάτης, προμηθευτής. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταστούν προσιτά μόνο σε εταιρείες-τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία μας για την οργάνωση των υπηρεσιών της εταιρείας και για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων (π.χ. για σκοπούς τιμολόγησης, οργάνωσης free register, free διανομής καταλόγων και προσκλήσεων).

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eurolineco.gr ή eurolinecon@hotmail.com.

Η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας.

Παρακαλώ όπως ρητά δηλώσετε την συναίνεση σας για τα ανωτέρω.